تقلّا

ما در اين مقاله براي آگاهي از اينکه تقلّا کردن چيست؟ از يک تمثيل استفاده کرديم؛ اميدوارم لذت ببريد و باعث افتخاره اگه نظرتون رو زير اين پست با ما به اشتراک بگذاريد.
تمثيل:
.ميان دو نفر با استفاده از (يک پر) مسابقه اي برگزار مي شود برنده ي اين مسابقه شخصيست که بتواند پر را به گونه اي پرتاب .کند که پر در فاصله ي دوورتري قرار بگيردنفر اول

نفر اول

اين تمثيل نشان مي دهد زوور اضافه زدن و تلّا کردن نه تنها سازنده نيست؛ بلکه در بسياري از مواقع مي تواند ما را از حرکت باز دارد.
اين تمثيل کليدي براي عبور از بسياري از در هاييست که بر رويمان بسته مي شوند و ما براي عبور از آنها در تقلآ هستيم. با استفاده از اين تمثيل مي توانيم ابعاد مختلف زندگيمان را بررسي کنيم و ببينيم در کدام قسمت ها در تقلّا هستيم و براي عبوور از آنها از تقلّا کردن دست بکشيم و به رهايي برسيم.
براي مثال :
،شخصي را در نظر بگيريد که براي کسب آگاهي و به تکامل رسيدن در حال تقلّا کردن است و همين تقلاّ کردن اوست که مانع از کسب .آگاهي اش مي شود
يا شخصي که براي بدست آورد پول در حال تقلّا کردن است و نه تنها .رنج بسياري مي برد؛ بلکه چيزيي عايدش نمي شود
ما در بسياري از ابعاد زندگيمان ناآگاهانه در تقلّا هستيم.اما اگر تقلّا هايمان را رها کنيم؛ آنگاه با تجربه ي رهايي پي مي بريم که در رهايي چقدر راحت تر بدون رنج و با سرعت بيشتري مي تواني حرکت مي کنيم.تمرین

به حوزه هاي مختلف زندگيتان نگاه کنيد.
نگاه کنيد که در کدام حوزه ها در تقلّا هستيد و پس از شناسايي آنها آنها را بنويسيد.
و در هر حوزه افکار و گفتگو هاي دروني که باعث مي شوند شما در تقلّا باشيد را مشاهده کرده و بنويسيد.
با تکرار اين تمرين به زوودي از آنها رها خواهيد شد.