ببخش و دریافت کن


ببخش و دریافت کن


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/bebakhsh.va.daryaft.kon.mkv" text="دانلود کامل (18 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

طناب


طناب


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/animation/THE.CORD.mkv" text="دانلود کامل (22.4 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

جنگ خوراکی


جنگ خوراکی


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/animation/Snack_Attack.mkv" text="دانلود کامل (22 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

فرار کن !


فرار کن


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/animation/runaway.mkv" text="دانلود کامل (19.2 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

5 دقیقه برای 50 سال بعدی


قایق کوچک


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/animation/little.boat.mkv" text="دانلود کامل (15.3 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]