حال خوش

 
 
اين انيميشن کوتاه استعاره اي دقيق از تأثير حال خوش بر زندگي ما مي باشد. اگر حالمان خوب باشد؛ تمامي لحظات زندگيمان دلچسب مي شوند و نه تنها دلچسب مي شوند، بلکه آنقدر غرق در لحظات مي شويم که حتي متوجه گذر زمان نمي شويم.
حتي از بدترين اتفاقات مي توانيم به سادگي عبور کنيم علاوه بر آن با خوب بودن حالمان آنقدر کارهايمان برايمان لذتبخش مي شوند که آنها را به بهترين حالت ممکن انجام مي دهيم.
در واقع حال خوش مانند نوريست که تاريکي ها را روشن مي کند.
اما اشتباه بزرگيست اگر گمان کنيم که حال خوب حاصل افکار مثبت مي باشد و با مثبت فکر کردن حامان خوب مي شود. شايد تفکر مثبت مدت کوتاهي به شما کمک کند تا حالتان خوب شود؛ اما بدون شک پس از مدتي با براورده نشدن انتظاراتتان که حاصل افکار مثبتتان است، دوباره حالتان ناخوش خواهد شد.
حال خوش حاصل تفکر مثبت نيست؛بلکه افکار مثبت حاصل حال خوش مي باشد. يعني زماني که حالتان خوب مي باشد؛ذهنتان پر از ايده ها و الهامات مي شود و افکار مثبت خودشان بدون هيچ تقلّايي ظاهر مي شوند.
براي خوب شدن حالمان نيازي نيست فکر کنيم؛ بلکه اتفاقا بايد تمامي افکار را رها کنيم. حتي براي مدتي اهداف و روياهايمان را.
حال خوش در درون ما وجود دارد.اما اگر حالمان خوب نيست؛يعني چيزي مانع آن شده که بايد آن را کشف کرده و رها کنيم و تنها چيزي که مانع آن مي شود؛افکار و گفتگو هاي ذهني مي باشد که در دام آنها ناآگاهانه فرو رفته ايم.
افکار و گفتگو هاي دروني جنس هاي مختلفي دارند که بايد به هريک جداگانه پرداخت و آنها را رها کرد.
برخي مربوط به انسان هايي مي باشند که نبخشيده ايم
برخي مربوط به اتفاقات گذشته مي باشند که رها نکرده ايم
برخي مربوط به پيش بيني ها نگراني هايمان از آينده هستند که گمان مي کنيم حقيقي هستند.
و برخي مربوط به چرايي و سوالاتمان پيرامون زندگي و جهان هستي مي باشند که به پاسخ آنها نرسيده ايم.
اين ها مهم ترين گفتگو هاي ذهني هستند که هر کسي احتمالا مدتها در آنها گير خواهد افتاد.
اين گفتگو هاي دروني گرد و غبار هايي هستند که گوهر وجودمان را پوشانده و مانع از رهايي و خوب بودن حالمان مي شوند.
اين گفتگو هاي دروني ريشه ي 90 درصد سردرگمي ها و افکار منفي هستند که به موجب احساسات بدمان ايجاد مي شوند.
هنگامي که حالمان خوب باشد ، به خوبي مي توانيم مسير زندگي که دوستش داريم را پيدا کرده و در جهت آن حرکت کنيم. در واقع حال خوش نوري براي روشن کردن همه ي تاريکي هاي زندگيمان مي باشد.تمرین

بسياري از افراد با مکانيزم ذهن و گفتگو هاي درونيشان آشنا نيستند و خودشان را با ذهن يکي مي دانند؛ اگر از اين دسته از افراد هستيد قبل از هرچيزي به شما پيشنهاد مي کنيم کتاب نيروي حال را مطالعه فرماييد و همچنين مي توانيد از ما درخواست حمايت کنيد.
بهترين تمرين براي رسيدن به حال خوش، مشاهده ي افکار و نوشتن گفتگو هاي دروني مي باشد که در پست هاي قبلي بار ها به اين تمرين ها اشاره کرده و آنها را با جزئيات دقيق توضيح داده ايم.
سپس در کمال روراستي با خودتان براي گفتگو هاي دروني و افکارتان کاري کنيد و در صدد رهايي از آنها باشيد.