درسی که یک راننده تاکسی به من داد !


درسی که یک راننده تاکسی به من داد !


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/PrinceEA/dont.skip.this.mkv" text="دانلود کامل (113 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

خیلی ها می میرند اما همه زندگی نمی کنند !

>

خیلی ها می میرند اما همه زندگی نمی کنند !


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/PrinceEA/EVERYBODY.DIES.BUT.NOT.EVERYBODY.LIVES.mkv" text="دانلود کامل (119 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

من استعفا میدم !


من استعفا میدم !


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/PrinceEA/i.quit.mkv" text="دانلود کامل (56 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

تفاوت رئيس و رهبر

>

تفاوت رئيس و رهبر


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/PrinceEA/boss.vs.emoloyee.mkv" text="دانلود کامل (87.6 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

ذهنت بهت دروغ میگه !


ذهنت بهت دروغ میگه !


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/PrinceEA/your.mind.lies.mkv" text="دانلود کامل (64 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

اف ویروس


اف ویروس


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/PrinceEA/F.VIRUS.mkv" text="دانلود کامل (65.6 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]