استیون هاوکینگ


استیون هاوکینگ


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/Stephen.William.Hawking.mkv" text="دانلود کامل (48.9 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

مارک زاکربرگ


نیک ووییچیچ


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/Nicholas.James.Vujicic.mkv" text="دانلود کامل (36 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

گری بردت


گری بردت


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/gary.bradth.mkv" text="دانلود کامل (56 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

مارک زاکربرگ


مارک زاکربرگ


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/mark.zakerberg.Mkv" text="دانلود کامل (128مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

جوک‌های میلیون دلاری


جوک‌های میلیون دلاری


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/steve.harvey.mkv" text="دانلود کامل (56 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

نیک ویچیچ


نیک ویچیچ


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/nick.vujicic.mkv" text="دانلود کامل (30 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

جکما


جکما


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/jackma.mkv" text="دانلود کامل (22 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

جکما2


جکما


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/jackma2.mkv" text="دانلود کامل (78 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

تجربه هایی از جنس طلا


تجربه هایی از جنس طلا


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/tajrobehayi.az.jense.tala.mkv" text="دانلود کامل (54 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

فردایی وجود ندارد


فردایی وجود ندارد


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/sokhanraniha/fardayi.vojod.nadare.mkv" text="دانلود کامل (42 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]